POLSKIE ZNACZKI POCZTOWE

Strona poświęcona polskiej filatelistyce, znaczkom oraz wszelkim tematom z tym związanym. Artykuły, zdjecia, opisy.
Philatelia.pl jest strona polską redagowaną na terenie Wielkiej Brytanii przez prywatnego wydawcę Krzysztofa Matuszewskiego.

Wszelkie prawa autorskie do materiałow zamieszczonych w domenie philatelia.pl są zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie oraz inne formy rozpowszechniania
bez zgody autora są zabronione prawem.

Timbres POLONAIS

Site consacré à la philatélie et timbres polonai et à tous les sujets connexes. Articles, photos, descriptions.
Philatelia.pl est un site polonais édité en Grande-Bretagne par l’éditeur privé Krzysztof Matuszewski.

Tous les droits d’auteur sur les documents publiés dans le domaine philatelia.pl sont réservés. Copie, duplication et autres formes de diffusion
sont interdits par la loi sans le consentement de l’auteur.

Katalog Znaczków Pocztowych Polski Międzywojennej 1918-1939

Wszelkie prawa autorskie do materiałow zamieszczonych w domenie philatelia.pl są zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie oraz inne formy rozpowszechniania
bez zgody autora są zabronione prawem.

Po kliknięciu na zdjęcie pojawi się nowa strona z opisem.

Podane ceny są cenami orientacyjnymi.

Oznaczenie “Nu” przed numerem jest stosowanym przezemnie skrótem od słowa “numer”.

Od dnia 9.04.2010 katalog jest rozszerzany o nowe opisy.

1918 - Numer 2 - 5 Znaczki poczty miejskiej w Warszawie.


1918 - Numer 6 - 16 Wydanie przedrukowane na znaczkach Generalnej Guberni.


1918 - Numer 17 - 19 Wydanie lubelskie.


1918 - Numer 20 - 29 II wydanie lubelskie.


1919 - Numer 30 - 54 Wydanie prowizoryczne krakowskie.


1919 - numer 55 - 65 Orzeł na tarczy heraldycznej.


1919 - Numer 66 - 70 Wydanie przedrukowane Dyrekcji PiT w Poznaniu.


1919 - Numer 71 - 72 Wydanie przedrukowane gnieznieńskie.


1919 - Numer 73 - 84 Wydanie koronowe Ministerstwa PiT.


1919 - Numer 85 - 96 Wydanie markowe Ministerstwa PiT.


1920 - Numer 97 - 101 Wydanie zunifikowane PiT.


1919 - Numer 102 - 106 Polska Wystawa Marek w Warszawie.


1919 - Numer 107 - 113 Pierwsza sesja Sejmu Ustawodawczego.


1920 - Numer 114 - 119 Orzeł na tarczy barokowej.


1921 - Numer 120 wydanie przedrukowane.


1921 - Numer 121 - 124 Wydanie przedrukowane z doplatą na PCK.


1921 - Numer 125 - 127 Wydanie obiegowe siewca.


1921 - Numer 128 - 134 Uchwalenie Konstytucji 3 Maja.


1921 - Numer L1 i L2 Wydanie współpocztowe na przesyłki lotnicze.


1921 - Numer 135 - 138 Duży orzeł na tarczy barokowej.


1923 - numer 139 - 143 Duży orzeł na tarczy barokowej - wydanie uzupełniające.


1922 - Numer 144 -163 Wydanie dla Górnego Śląska.


1923 - Numer 164 - 166 150 rocznica Komisji Edukacji Narodowej.


1923 - Numer 167 - 171 Wydanie przedrukowane.


1924 - Numer 172 - 181 Duży orzel na tarczy barokowej.


1924 - Numer 182 - 192 Orzeł w wieńcu.


1924 - Numer 193 Prezydent RP Stanislaw Wojciechowski.


1925 - Numer 194 - 204 Wydanie z dopłatą na Skarb Narodowy.
1925 - Numer 205 - 215 Budynki, pomniki i żaglowce.
1925 - Numer 216 - 224 Wydanie na przesyłki lotnicze.


1927 - Numer 225 Fryderyk Chopin.


1927 - Numer 226 Józef Piłsudski.


1927 - Numer 227 Ignacy Mościcki rocznica objecia urzędu prezydenta RP.


1927 - Numer 228 - 229 Wydanie z dopłatą na cele oświatowe.


1927 - Numer 230 - 232 Wydanie z okzaji IV Międzynarodowego Kongresu Medycyny i Farmacji Wojskowej w Warszawie.


1927 - Numer 233 Złożenie prochów J. Słowackiego w Katedrze Wawelskiej.


1928 - Numer 234 Józef Piłsudski wydanie obiegowe.


1928 - Blok numer 1 ( znaczki 235-236)Wystawa Filatelistyczna w Warszawie.


1928 - Numer 237 Złożenie zwłok Józefa Bema w tarnowskim mauzoleum.


1928 - Numer 238 - 239 Wydanie obiegowe Mościcki Piłsudski.


1928 - Numer 240 Henryk Sienkiewicz.


1929 - Numer 241 Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu.


1929 - Numer 242 - 244 Wydanie obiegowe godło państwa polskiego.


1930 - Numer 245 Król Jan III Sobieski.


1930 - Numer 246 - 249 100 rocznica Powstania Listopadowego.


1932 - Numer 250 200 rocznica urodzin Jerzego Waszyngtona.


1932 - Numer 251 - 257 Wydanie obiegowe godło państwa polskiego.


1933 - Numer 258 Toruń 700 lat miasta.


Wydanie krakowskie 46aa błąd POEZTA zamiast Poczta.

46ac czwórka z dwoma błędami - 87 znaczek w arkuszu (100 znaczkowym) z błędem wcięcie w S określony jako B6 (lewy góny znaczek) oraz 98 znaczek z błędem ścienione S (prawy dolny znaczek)

Znaczki z serii pomnikowej z nadrukami odwróconymi

Fi.4 w parce pionowej z błędem B12 bez napisu Poczta Polska. Znaczek górny z błędem B12 bez napisu Poczta Polska .
Na przedstawionej ilustracji jest prawidłowe położenie nadruku 25 FEN 25 oraz brak napisu Poczta Polska.
Prezentowana parka posiada gwarancje z opisem M.Miszczaka .

Fi.4 błąd B10 lewa 5 z kropką wewnątrz znaczek z pozycji 24 w arkuszu z błędem w lewej 5 kropka wewnątrz.
Usterka występuje wyłącznie na znaczku 25 fen i 50 fen.

4 z błędem B4 P w Poczta wyszczerbione znaczek z pozycji 26 w arkuszu z usterką P w Poczta wyszczerbione .
Na ilustracji bardzo wyraźnie pokazana jest usterka która występuje na wszystkich wartościach.

Fi.numer 4 z błędem B9 ols w Polska uszkodzone. Usterka z pozycji 33 w arkuszu która występuje w części nakładu dla znaczków 10 fen,
25 fen, 50 fen. Najrzadziej spotykany z powtarzalnych usterek na tzw. serii pomnikowej.

Znaczki przedrukowane na GG Warschau.
Znaczek numer 8 z błędem B1 POCATA

6 II a B9 rozsunięte “ols” w “Polska” znaczek z pozycji 80 w arkuszu formy II na której występuje usterka w postaci rozsuniętych liter “ols” w wyrazie “Polska”

9 II b - błąd B 11 ścięte “lsk”
błąd występuje na pozycji 65 w arkuszu dla II formy przedrukowej

7 I c B4 brak trzeciej kreski
znaczek z błędem z pozycji 97 w arkuszu z błędem brak trzeciej kreski. Usterka występuje na wszystkich odmianach formy I

Znaczek z pozycji 49 w arkuszu dla formy II z błędem odwrócone “k” w “Polska”. Usterka występuje na wszystkich wartościach z wyłączeniem znaczka nr 9 i 13 dla formy II

Para znaczków numer 10 lewy znaczek odwrócone “k”

12 I bb błąd B3 obniżone l w Polska znaczek z pozycji 63 w arkuszu dla formy I z błędem obniżone l w Polska. Barwa znaczka szafirowa

15 II a B6 podniesione “s” , parka I/II rząd znaczki z pozycji 1 i 11 w arkuszu dla formy II z nadrukiem błyszczącym , błąd podniesione “s” w “Polska”. Parka pionowa z znaczkiem z I rzędu arkusza gdzie odległość pomiędzy 2 a 3 kreską kasującą wynosi 3,5 mm a w pozostałych rzędach wynosi 4 mm. Różnica występuje wyłącznie dla formy II

13 I c + Mi 13 parka pionowa z przesunięciem nadruku tak powstał niewydany znaczek 7 1/2 z nadrukiem Poczta Polska ale bez nominału. Bardzo rzadki walor . Podobne parki pionowe znane są dla znaczka Fi. 8 oraz Fi. 9

Próba P 1
Nadruk rozpoznaje się po odległości pomiędzy nadrukiem Poczta Polska a pierwszą kreską kasującą wynosi 1i1/2 mm , między drugą a trzecią kreską odległość wynosi 2i1/2- 3 mm . Nakład tej próby wynosił 2 arkusze 100 znaczkowe. Ilustrowany znaczek posiada fotoatest L.Schmutza

Próba P2
Próba z nadrukiem jak na znaczku nr 8 tylko z trzema kreskami kasującymi , odległość pomiędzy wyrazem Poczta Polska a pierwszą poziomą kreską wynosi 2i1/2 mm , odstęp pomiędzy drugą a trzecią kreską poziomą wynosi 3-3i1/2 mm. Nakład próby P2 wynosił 4 całe arkusze składające się ze 100 znaczków. Ilustrowany znaczek posiada fotoatest eksperta L.Schmutza

113 wyraznie widoczna cyfra 3 z lewej strony.
125 Lewy górny znaczek błąd niedociągnięte linie “tęczy” do twarzy siewcy.
134 Brak kropki po 1921.
238 parka pozioma z przesuniętym ząbkowaniem pionowym. Bardzo rzadko spotykany walor.
335 - nie ząbkowany w barwie definitywnej.

FRANKATURY MECHANICZNE W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ

9 września 1927 roku Minister Poczty i Telekomunikacji wydał rozporządzenie o wprowadzeniu maszyn frankujących do oznaczania uiszczinej kwoty za przesyłki w obrocie krajowym i zagranicznym. Od tego dnia, do oznaczania opłaty uiszczonej za przesyłkę mogły być używane zamiast znaczków pocztowych tradycyjnych maszyny frankujące dopuszczone przez Ministerstwo Poczty i Telekomunikacji. Maszyny takie odbijały w kolorze czerwonym obowiązkowo: datownik z miejscem nadania oraz datą a także drugi znak zawierający godło państwa i wysokość uiszczonej opłaty. Dodatkowo nieobowiązkowo umieszczano hasła reklamowe, nazwy firm posługujących się frankownicami a także numeratory określające numery kolejne przesyłek. Producenci urządzeń umieszczali również litery oznaczające serię i numery kolejne wyprodukowanych urządzeń w danej seri np: A 8 (Seria A urzadzenie numer 8 w tej serii). List taki należło nadać bezpośrednio w okienku pocztowym (nie można go było wrzucić do skrzynki) Głównie używano trzech typów maszyn do frankowania nastepujących firm: “MIDGET”, “HASLER” i “SYSTEM”.

“Midget” typu I

“Midget” typu II

“Midget” typu III

“Midget” typu IV

“Hasler”

“System”

Przykład ofrankowania z numerem kolejnym oraz reklamą

FRANCATURES MÉCANIQUES DANS LA POLOGNE DE L’ENTRE-GUERRE

Le 9 septembre 1927, le ministre des Postes et Télécommunications a publié un règlement sur l’introduction de machines de franchise pour déterminer le montant payé pour les expéditions nationales et étrangères. À partir de ce jour, des machines de franchise traditionnelles autorisées par le ministère des Postes et des Télécommunications pourraient être utilisées à la place des timbres-poste pour déterminer les frais payés pour l’expédition. Ces machines reflétées dans le rouge obligatoire: cachet de date avec lieu d’origine et date ainsi qu’une deuxième marque contenant l’emblème de l’État et le montant de la redevance payée. De plus, les slogans publicitaires, les noms des entreprises utilisant des frankers ainsi que les chiffres spécifiant le nombre d’expéditions ultérieures étaient facultatifs. Les fabricants d’appareils ont également placé des lettres indiquant la série et des nombres consécutifs d’appareils fabriqués dans une série donnée, par ex. A 8 (appareil de série A numéro 8 de cette série). Une telle lettre aurait dû être envoyée directement au bureau de poste (elle ne pouvait pas être jetée dans la boîte aux lettres). La plupart des trois types de machines de franchise ont été utilisées: “MIDGET”, “HASLER” et “SYSTEM”.

KONTAKT

PYTANIA ODNOŚNIE IDENTYFIKACJI LUB WYCENY ZNACZKÓW PROSZĘ ZADAWAĆ NA FORUM.

philatelia@philatelia.pl

TEMATY ZWIĄZANE Z PIERWSZYM POLSKIM ZNACZKIEM

Czy jedynka to napewno znaczek polski ?Wykaz kasowników nadawczych Królestwa PolskiegoPrzykładowe zdjęcia kasowników na znaczku numer jeden.Pierwszy polski znaczek. Artykuł ze zdjęciami.

SUJETS LIÉS AU PREMIER PERSONNAGE POLONAIS

Le numéro un est-il vraiment un timbre polonais Liste des validateurs d’envoi du Royaume de Pologne Exemples de photos de timbres sur le timbre numéro un. Article avec photos.


Copyright _ 2007-2013 Philatelia Group.uk